algemene voorwaarden

Artikel 1 Over
Gekkiggeit is een eenmanszaak, gevestigd aan Zwaluwenlaan 175 te 3136 TE in Vlaardingen (geen
bezoekadres!) Rinske staat aan het hoofd van Gekkiggeit.
Het adres van onze website is: www.gekkiggeit.nl
Jij kunt Gekkiggeit op de volgende manieren bereiken:

 • E-mail: info@gekkiggeit.nl
 • Facebook: http://www.facebook.com/gekkiggeit
 • Instagram: http://www.instagram.com/gekkiggeit_shop
 • Via het contactformulier op onze website

KvK-nummer: 68545541


Artikel 2 Definities
In deze algemene voorwaarden komt een aantal begrippen vaker voor. Hieronder leg ik deze begrippen graag
in het kort uit.
Met de begrippen ik, mij en mijn, bedoel ik:

 • Gekkiggeit, zoals omschreven in artikel 1 van deze voorwaarden. Ik ben de gebruiker van deze algemene voorwaarden en/of;
 • De door mij aangestelde en/of ingehuurde derde(n).


Met je, jij en jou(w), bedoel ik de wederpartij, de rechtspersoon of de natuurlijk persoon, al dan niet handelend
in beroep of bedrijf, aan wie Gekkiggeit een aanbod uitbrengt en/of met wie Gekkiggeit een overeenkomst
heeft gesloten of wenst te sluiten.
De gebruiker (ik) en de wederpartij (jij) samen, noem ik partijen.
Met een dag bedoel ik een kalenderdag en niet een werkdag, tenzij ik uitdrukkelijk en schriftelijk anders
vermeld.


Schriftelijk betekent voor mij op papier of per e-mail/contactformulier.
Spreek ik over een dienst, bedoel ik een opdracht; iedere op grond van een overeenkomst door mij te
verrichten of verrichtte werkzaamheid.


Onder het herroepingsrecht versta ik de mogelijkheid voor jou (consument) om binnen een periode van 14
dagen, de zogenaamde bedenktijd, af te zien van de overeenkomst op afstand. Een dergelijke overeenkomst
wordt uitsluitend gesloten middels een of meer technieken voor communicatie op afstand. Bij een koop op
afstand ben ik niet gelijktijdig met jou in dezelfde ruimte (geweest).
Een aanbod omvat alle aanbiedingen en/of offertes, in de meest brede zin van het woord.


Artikel 3 Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het volledige aanbod van Gekkiggeit, zo ook op alle
overeenkomsten (verkoop in consignatie daaronder inbegrepen) die ik met jou sluit en op mijn facturen. Ook
wanneer er sprake is van meerwerk of een vervolgopdracht, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing.
Voordat de overeenkomst (op afstand) wordt gesloten, zal ik deze voorwaarden aan jou ter hand stellen.


Afwijken van deze voorwaarden kan alleen als partijen dat uitdrukkelijk en schriftelijk overeenkomen. Als
partijen dat overeenkomen, dan geldt de afwijking alleen voor de overeenkomst, waarvoor die afwijking is
overeengekomen. Jij kunt je dan ook niet beroepen op die afwijking bij andere (toekomstige) overeenkomsten
met mij.


Ik mag deze algemene voorwaarden eenzijdig wijzigen of aanvullen. Wijzigingen en/of aanvullingen, klein van
aard en/of van ondergeschikt belang, mag ik altijd doorvoeren. Wijzigingen en/of aanvullingen, groot van aard
en/of aantoonbaar in jouw nadeel, zal ik vooraf met jou bespreken.
Jouw (algemene) voorwaarden zijn niet van toepassing op overeenkomsten die jij met mij sluit.
Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing als er voor de uitvoering van de overeenkomst gebruik
wordt gemaakt van (de diensten van) derden.


Als een of meerdere bepalingen uit deze algemene voorwaarden op enig moment gedeeltelijk of geheel nietig
zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen volledig van toepassing. Partijen gaan in overleg om
nieuwe bepalingen overeen te komen, ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen. Het doel en de
strekking van de oorspronkelijke bepalingen zullen zo veel als mogelijk gerespecteerd worden.
Indien ik niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlang, leidt dit er niet toe dat de
bepalingen daarvan niet (meer) van toepassing zijn of dat ik op enigerlei wijze het recht zou verliezen om in
andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze algemene voorwaarden te verlangen.


Artikel 4 Het aanbod van Gekkiggeit
In de webwinkel vind jij het aanbod van Gekkiggeit. Het aanbod in de webwinkel is voorzien van alle benodigde
(gedetailleerde) informatie, zodat jij precies weet waar jij voor kiest en waarvoor jij betaalt. Meer specifiek gaat
het daarbij om:

 • De prijs in Euro’s, inclusief belastingen (btw);
 • De eventuele kosten van bezorging/verzending;
 • De manier waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor
 • nodig zijn;
 • Of het herroepingsrecht wel of niet van toepassing is;
 • De manier van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
 • De termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen Gekkiggeit de
 • prijs garandeert;
 • De manier waarop jij voor het sluiten van de overeenkomst, de door jou verstrekte gegevens
 • kunt controleren en indien gewenst herstellen.

De afbeeldingen van alle producten zijn altijd indicatief. Ik kan niet garanderen dat de weergave in de
webwinkel exact hetzelfde is als het te leveren/geleverde product.
Als ik een offerte voor jou opstel, dan baseer ik deze op de gegevens die jij aan mij verstrekt. Ik vraag jou dan
ook alle relevante informatie over de opdracht aan mij door te geven. Doe jij dat niet en blijkt achteraf dat de
offerte daardoor niet alle noodzakelijke werkzaamheden/producten omvat, dan heb ik het recht om een reeds
aanvaarde offerte alsnog te herroepen, waardoor de overeenkomst niet tot stand komt. Heb ik tot het moment van herroeping al werkzaamheden uitgevoerd of producten geleverd, heb ik het recht hier een vergoeding voor te vragen.


Alle offertes zijn vrijblijvend. Worden er (extra) voorwaarden verbonden aan de offerte, dan zal ik dit
uitdrukkelijk in de offerte vermelden.
Heb ik voor jou een samengestelde offerte gemaakt, ben ik niet verplicht tot het verrichten van slechts een
gedeelte van de opdracht, indien jij slechts een gedeelte van de offerte accepteert. Met een samengestelde
offerte, bedoel ik, dat ik jou in één offerte, een combinatie van meerdere diensten en/of (een bepaalde
hoeveelheid) producten heb aangeboden.
Is er sprake van een kennelijke fout of een kennelijke vergissing in het aanbod, dan ben ik hier niet aan
gebonden.
Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige overeenkomsten die jij met Gekkiggeit sluit.

Artikel 5 Overeenkomst, bevestiging en duur
Een overeenkomst komt pas tot stand:

 • Zodra jij het aanbod accepteert in de webwinkel, waarbij jij de betalingsverplichting accepteert én akkoord gaat met de algemene voorwaarden of;
 • Nadat jij de offerte en deze algemene voorwaarden schriftelijk hebt aanvaard en hebt bevestigd en jij daarbij hebt voldaan aan de (eventueel) gestelde voorwaarden;
 • Tenzij het aanbod binnen 5 dagen na jouw aanvaarding alsnog door mij wordt herroepen.
 • Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen, wordt een overeenkomst aangegaan voor een periode van bepaalde tijd.
 • Alle overeenkomsten worden aangegaan onder de ontbindende voorwaarde(n) van (voldoende) beschikbaarheid van de gewenste producten.


Artikel 6 Uitvoering van de overeenkomst, levering

Ik voer de overeenkomst uit volgens de eisen van goed vakmanschap, waarbij ik de vrijheid behoud om de
opdracht naar eigen technisch- en creatief inzicht invulling te geven.
Ik mag bij de uitvoering van de overeenkomst gebruikmaken van (de diensten van) derden.
De overeenkomst voer ik ten behoeve van jou uit. Derden kunnen aan (de inhoud van) de door mij verrichte
werkzaamheden/geleverde producten, geen rechten ontlenen, onder welke naam of titel dan ook.
Als ik met jou bepaalde uitvoerings- en/of leveringstermijnen overeenkom, dan zijn deze termijnen altijd
indicatief, tenzij partijen dit uitdrukkelijk anders overeenkomen. Een overeengekomen uitvoeringstermijn
begint ook pas te lopen op het moment:

 • Dat ik van jou alle relevante informatie en/of (adres)gegevens heb ontvangen die nodig (kunnen) zijn voor de uitvoering van de overeenkomst en/of;
 • Indien partijen dat zijn overeengekomen, ik jouw (aan)betaling hebben ontvangen op de rekening van Gekkiggeit en/of;
 • Jij hebt voldaan aan (eventuele) overige gestelde voorwaarden.


Tot dat moment, heb ik het recht om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Mocht het nou zo zijn
dat hier kosten uit voortvloeien, dan mag ik deze bij jou in rekening te brengen. Hiervoor hanteer ik het, op dat
moment geldende uurtarief/productprijs. Het overschrijden van een termijn geeft jou in ieder geval geen enkel
recht op enige vorm van schadevergoeding.


Heb jij een bestelling geplaatst in de webwinkel van Gekkiggeit, dan krijg jij van mij zo spoedig als mogelijk een
(digitale) bevestiging van ontvangst. Ook indien ik de bestelling onverhoopt niet of slechts gedeeltelijk kan
verwerken, zal ik jou hier zo spoedig mogelijk van op de hoogte stellen.
Bij het in ontvangst nemen van jouw bestelling en/of bij de uitvoering van bestellingen van producten zal ik de
grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen. Bij levering geldt alleen het adres dat jij bij mij kenbaar hebt
gemaakt als plaats van levering. Het leveringsadres kan dan ook afwijken van het factuuradres.
Indien een product onverhoopt niet (meer) leverbaar is, zal ik contact met jou opnemen voor het bieden van
een alternatief. Jij bent natuurlijk niet verplicht dit alternatief te accepteren.
Het risico van beschadiging of verlies van producten ligt bij mij, tot het moment dat de bestelling wordt
geleverd op het vooraf kenbaar gemaakte adres.


Artikel 7 Wijzigen van de overeenkomst
Als jij de overeenkomst wilt wijzigen en/of aanvullen, dan laat jij mij dat zo snel als mogelijk schriftelijk weten.
Iedere wijziging en/of aanvulling, wordt behandeld als een aanvullende opdracht. Ik laat jou eerst weten of en zo ja, welke kosten ik hiervoor in rekening breng. Het is aan mij om te bepalen of ik de wijziging en/of
aanvulling ook kan en zal doorvoeren. Het wijzigen en/of aanvullen van een overeenkomst, kan gevolgen
hebben voor de eventuele uitvoerings- en leveringstermijn(en).


Artikel 8 Herroepingsrecht
Heb jij (consument) een bestelling geplaatst in de webwinkel, dan heb jij bij de levering van producten de
mogelijkheid om zonder opgave van redenen de overeenkomst te ontbinden binnen 14 dagen. Deze bedenktijd gaat in op de dag nadat jij (of de vooraf bij ons bekendgemaakte vertegenwoordiger), de bestelling hebt ontvangen.


Ik verwacht dat jij tijdens de bedenktijd zorgvuldig omgaat met het product en de verpakking. Jij zult het
product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te (kunnen) beoordelen of jij het
product wenst te behouden. Heb ik de verpakking voorzien van een verzegeling, vervalt het herroepingsrecht
op het moment dat jij deze verbreekt.


Wil jij gebruikmaken van het herroepingsrecht, dan kun jij dit binnen 14 dagen na ontvangst aan ons kenbaar
maken middels het retourformulier. Deze download je hier. Jij wordt dan verzocht het/de product(en) binnen
14 dagen na bekendmaking terug te sturen. Jij bent verplicht het bewijs van verzending te bewaren. Ontvang ik
het/de product(en) niet binnen die 14 dagen, vervalt het herroepingsrecht en is de koop onherroepelijk.
Maakt jij gebruik van het herroepingsrecht, zul jij het product (zoveel als mogelijk) in de originele staat en
verpakking aan mij retourneren.


Artikel 9 Kosten bij herroeping
De kosten voor de terugzending zijn voor jouw rekening.
Heb ik het/de product(en) tijdig en onbeschadigd ontvangen, zal ik jou uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping
terugbetalen. Het terugbetalen zal door mij via dezelfde betaalmethode gebeuren die jij ook gebruikt hebt ten
tijde van de aankoop, tenzij jij toestemming geeft voor een andere betaalmethode.
Is er sprake van een beschadiging of indien jij onzorgvuldig bent omgegaan met het/de product(en) en/of de
verzegeling hebt verbroken, ben jij verantwoordelijk voor eventuele waardevermindering ervan, tenzij jij van
mij niet alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht (tijdig) hebt ontvangen. Dit dient te
gebeuren voor het sluiten van de koopovereenkomst.


Artikel 10 Uitsluiting van het herroepingsrecht
Het herroepingsrecht is niet van toepassing op producten die ik op jouw verzoek personaliseer, op welke
manier dan ook.

Artikel 11 Prijzen en betaling
Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, zijn alle prijzen:

 • Inclusief btw en in Euro’s;
 • Indien van toepassing exclusief eventuele verzend-/bezorgkosten;
 • Exclusief eventuele andere heffingen van overheidswege;
 • Exclusief eventuele kosten die ik (extra) moeten maken bij het uitvoeren van de opdracht.


Ik heb het recht onze (eenheids)prijzen en/of (uur)tarieven aan te passen.
Facturen ontvang jij uitsluitend digitaal.
Bestellingen die jij plaatst in de webwinkel worden door jou gelijk betaald. Hiervoor maak jij gebruik van een
veilige online betaalomgeving.
Bestel jij op andere wijze en vraag ik jou (een deel van) de factuur vooruit te betalen, dan start ik met de
uitvoering van de overeenkomst, op het moment dat ik de (vooruit)betaling op de rekening heb ontvangen.
Betaalde voorschotten worden in mindering gebracht op de totale factuur.
Kom ik overeen dat jij de factuur achteraf mag betalen, dan hanteer ik een betalingstermijn van 30 dagen, te
rekenen vanaf de factuurdatum, tenzij ik uitdrukkelijk anders overeenkom met jou. Jij dient het volledige
bedrag, inclusief btw, over te boeken op de bankrekening en wel binnen de betalingstermijn.
Als jij niet op tijd betaalt, dan zal ik jou hierop wijzen. Dan krijgt jij nog eens een termijn van 14 dagen om aan
jouw betalingsverplichting te voldoen. Als jij dan nog steeds niet hebt betaald, ben jij na het verstrijken van die
14 dagen de wettelijke rente verschuldigd over het openstaande bedrag tot het moment dat jij het bedrag
alsnog voldoet. De door mij gemaakte buitengerechtelijke incassokosten breng ik ook bij jou in rekening.
Deze incassokosten bedragen maximaal:

 • 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,00
 • 10% over de daaropvolgende € 2.500,00
 • 5% over de volgende € 5.000,00
 • Telkens met een minimum van € 40,00


Zolang jij de factuur nog niet of niet volledig hebt betaald, behoud ik de volledige eigendom
(eigendomsvoorbehoud) voor alle afgeleverde en nog af te leveren goederen. Eventuele beschadigingen en/of
het teniet gaan van deze goederen zijn volledig voor jouw risico en rekening. Ik heb het recht deze terug te
(laten) halen. Alle kosten die ik hiervoor moet maken mag ik bij jou in rekening brengen.


Artikel 12 Intellectueel eigendomsrecht
Intellectueel eigendomsrecht, is een verzamelnaam voor rechten die rusten op een werk. Ze beschermen
degene die het werk heeft gemaakt, tegen het gebruik, kopiëren of exploiteren van dat werk door anderen,
zonder toestemming van de maker.
Alle intellectuele eigendomsrechten, die voortvloeien uit de overeenkomst, komen mij toe. Dit geldt ook voor
niet uitgevoerde concepten en/of voorstellen en ook voor gratis weggevers. Alle intellectuele- en industriële
eigendomsrechten met betrekking tot maar niet beperkt tot de website, alle producten, alle uitingen komen
mij toe.


Tenzij het werk zich daar niet voor leent, heb ik het recht de (bedrijfs)naam op of bij het werk te (laten)
vermelden of te (laten) verwijderen.
Zonder mijn uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming mag jij mijn werk (het product) niet reproduceren,
verveelvoudigen, openbaar maken, bewerken en/of wijzigen.
Voor iedere inbreuk op mijn (intellectuele/industriële) eigendomsrechten, heb ik het recht een direct opeisbare
boete te vorderen van €5000 (zegge: vijfduizend euro), waarbij ik niet het recht op vergoeding verlies van
eventuele overige geleden schade, waaronder directe en indirecte schade alsmede de daadwerkelijke
gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten.


Artikel 13 Opschorting, beëindiging en annulering van de overeenkomst

Ik heb het recht de overeenkomst op te schorten of met directe ingang te beëindigen als:

 • Jij niet, niet volledig of niet tijdig jouw verplichtingen uit de overeenkomst nakomt;
 • Ik na het sluiten van de overeenkomst kennis heb genomen van omstandigheden waardoor ik een goede grond heb te vrezen, dat jij jouw verplichtingen niet zal nakomen;
 • Door vertraging aan jouw zijde niet langer van mij kan worden verwacht, dat ik de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities nakom;
 • Als er zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is.


Kan ik de opschorting of de beëindiging jou toerekenen, dan heb ik het recht, de eventuele schade die ik
daardoor lijd, op jou te verhalen.


In geval van liquidatie, een (aanvraag van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging aan jouw
zijde of als jij bent aangewezen op schuldsanering, oftewel kun jij niet meer vrijelijk over jouw vermogen
beschikken, dan staat het je vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen. Ik ben jou
in dat geval geen schadevergoeding verschuldigd. Eventuele vorderingen die ik op jou heb, worden in
genoemde situaties wel onmiddellijk opeisbaar. De reeds geleverde maar nog niet (volledig) betaalde goederen blijven mijn eigendom en kunnen nooit onderdeel uitmaken van een faillissementsboedel en/of beslag.


Voor het annuleren van een overeenkomst op afstand kun jij, de consument, gebruikmaken van het
herroepingsrecht conform artikel 8 van deze algemene voorwaarden, met uitzondering van alle custom-made
producten en/of overige producten waarvan vooraf al bekend was dat het herroepingsrecht hier niet op van
toepassing is.


Als rechtspersoon of als natuurlijk persoon handelend in beroep of bedrijf, heb jij het recht om een
overeengekomen overeenkomst kosteloos te annuleren binnen 24 uur nadat de overeenkomst tot stand is
gekomen. Indien jij op een later tijdstip annuleert hebben ik het recht jou hiervoor annuleringskosten in
rekening te brengen (ter waarde van 30 % van totale factuurbedrag) en/of jou te houden aan je
betalingsverplichting voor het volledige factuurbedrag conform overeenkomst.


Artikel 14 Conformiteit en garantie
Ik sta ervoor in dat alle producten voldoen:

 • Aan de overeenkomst;
 • Aan de specificaties zoals vermeld in het aanbod;
 • Aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en;
 • Aan de wettelijke bepalingen en/of voorschriften, van toepassing en geldig op het moment van de totstandkoming van de overeenkomst.


Mocht een product volgens jou niet voldoen aan het voorgaande, vraag ik je dit binnen 7 dagen na ontvangst
van het product schriftelijk te melden aan Gekkiggeit via email.
Gekkiggeit is niet verantwoordelijk voor gebreken of slijtage aan producten als gevolg van onjuist gebruik,
nalatig onderhoud, gebruikelijke slijtage van een product en/of als jij de voorschriften niet/niet voldoende hebt
opgevolgd.
Ik heb een inspannings- en een leveringsplicht. Ik kan dus niet garanderen, dat de producten aan jouw
verwachtingen voldoen. Een verwachting is immers persoonlijk en smaken kunnen verschillen. Jij hebt dan ook
geen recht op (schade)vergoeding indien de service/producten niet aan jouw verwachtingen voldoen.


Artikel 15 Aansprakelijkheid

Ik ben uitsluitend aansprakelijk, indien en voor zover in dit artikel vermeld.
Ik ben enkel aansprakelijk wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst, als jij
mij onverwijld, deugdelijk en schriftelijk in gebreke stelt, mij daarbij een redelijke termijn gunt om de
toerekenbare tekortkoming te herstellen én ik na het verstrijken van die redelijke termijn nog steeds
toerekenbaar tekortkom. Als ik al aansprakelijk zou zijn, ben ik enkel aansprakelijk voor aan mij toe te rekenen
directe schade. Aansprakelijkheid voor indirecte schade, waaronder, maar niet limitatief beperkt tot
gevolgschade is uitgesloten.
Ik ben niet aansprakelijk voor:

 • Jouw fouten en/of tekortkomingen in de informatie, (adres)gegevens of het materiaal dat jij mij hebt voorgeschreven of verstrekt;
 • Misverstanden, fouten of tekortkomingen ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst, indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in jouw handelingen;
 • Fouten of tekortkomingen van, door of namens jou ingeschakelde derden;
 • Schade, ontstaan door derden;
 • Bepaalde (tegenvallende) resultaten en/of verwachtingen van jou (inspanningsverplichting!);
 • Het niet naleven van de door mij aan jou gegeven/meegeleverde instructies en/of voorschriften;
 • Het blootstellen van de door mij geleverde producten aan abnormale omstandigheden;


Met uitzondering van gevallen van opzet of bewuste roekeloosheid aan mijn zijde, is de aansprakelijkheid voor
schade beperkt tot de overeengekomen prijs in het kader van deze overeenkomst.
Iedere vorm van aansprakelijkheid vervalt, 6 maanden nadat het product werd geleverd.
Ik kan niet aansprakelijk gehouden worden voor schade waarvoor jij zelf verzekerd bent.
Jij vrijwaart mij tegen alle aanspraken van en door derden, de (redelijke) kosten van juridische bijstand
daaronder inbegrepen, die op enigerlei wijze voortvloeien uit de overeenkomst tussen jou en mij, behoudens
opzet of grove schuld aan mijn zijde.
Tekortkomingen in de nakoming van de overeenkomst kunnen niet aan mij worden toegerekend, als zij niet te
wijten zijn aan mijn schuld, noch krachtens de wet, de overeenkomst of in het verkeer geldende opvattingen
voor mijn rekening komen (overmacht).


Artikel 16 Overmacht
Wanneer er sprake is van overmacht aan mijn kant, heb ik de mogelijkheid de uitvoering van de overeenkomst
tijdelijk op te schorten. Duurt de overmacht aan mijn zijde langer dan een (1) maand, hebben partijen het recht
de overeenkomst te beëindigen. Ik zal jou hier tijdig en schriftelijk over informeren. Bij overmacht ben ik jou
echter geen (aanvullende) (schade)vergoeding verschuldigd. Ik houd hierbij wel het recht om de reeds
geleverde producten in rekening te brengen.


Artikel 17 Klachten
Mocht jij een klacht hebben, dan vind ik dat natuurlijk jammer. Ik heb een klachtenprocedure voor zulke
gevallen.
Het is jouw verantwoordelijkheid om een klacht binnen 7 dagen nadat jij een gebrek aan een product of een
verkeerd geleverd product hebt geconstateerd, schriftelijk aan mij te melden. Jouw klacht dien jij volledig en
duidelijk te omschrijven.
Binnen 14 dagen nadat ik jouw klacht hebben ontvangen, ontvang jij van mij de terugkoppeling.
Jij geeft mij in ieder geval vier weken de tijd om een klacht in onderling overleg met jou op te lossen. Indien het
na deze termijn van vier weken nog niet is opgelost, ontstaat een geschil.


Artikel 18 Privacy beleid
Ik vind jouw privacy heel belangrijk en ga dan ook zorgvuldig om met jouw gegevens. Hoe ik dat doe, kun jij
lezen in de privacyverklaring op onze website.


Artikel 19 Geschillen
Op overeenkomsten tussen jou en mij, waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend
Nederlands recht van toepassing. In geval van een geschil zullen partijen zich tot het uiterste inzetten om
onderling tot een oplossing te komen. Lukt dit niet, dan wordt het geschil voorgelegd aan de bevoegde rechter
binnen het arrondissement waar Gekkiggeit gevestigd is, tenzij de wet anders bepaalt.


Versie 1.2 september 2021

Bestsellers

[ags_woo_shop_plus type=”best_selling” child_order=”new-badge,sale-badge,image,title,ratings,price,button” posts_number=”4″ sale_badge_color=”#ffde10″ icon_hover_color=”rgba(0,0,0,0)” hover_overlay_color=”rgba(0,0,0,0)” rating_text_color_non_active=”rgba(193,174,209,0.3)” new_badge_padding=”3px|14px|3px|14px|true|true” sale_badge_padding=”3px|14px|3px|14px|true|true” product_count=”hide” product_sorting=”hide” pagination=”hide” new_badge_pos=”overlay_tl” sale_badge_pos=”overlay_tr” new_badge_background=”#a4ccea” product_background=”rgba(0,0,0,0)” _builder_version=”4.9.3″ _module_preset=”default” rating_text_color=”#c1aed1″ title_text_align=”center” title_font_size=”20px” price_font=”|700|||||||” price_text_align=”center” price_text_color=”#585858″ old_price_font=”||||||on|#e74c20|” old_price_text_color=”rgba(88,88,88,0.6)” out_of_stock_text_color=”#e9609b” back_order_text_color=”#585858″ sale_badge_text_color=”#585858″ sale_badge_font_size=”17px” sale_badge_letter_spacing=”2px” sale_price_font=”Bebas Neue|700|||||||” sale_price_text_color=”#585858″ sale_price_font_size=”17px” sale_price_letter_spacing=”2px” rating_text_align=”center” new_badge_text_font=”Bebas Neue|||on|||||” new_badge_text_text_color=”#ffffff” new_badge_text_font_size=”17px” new_badge_text_letter_spacing=”2px” background_color=”rgba(0,0,0,0)” custom_button_style=”on” button_style_text_color=”#e74c20″ button_style_font=”Bebas Neue||||||||” button_style_custom_margin_last_edited=”off|desktop” button_style_custom_padding_last_edited=”off|desktop” custom_margin=”||1px|||” animation_style=”slide” animation_direction=”bottom” animation_intensity_slide=”10%” hover_enabled=”0″ button_style_text_size_last_edited=”off|desktop” button_style_text_color_last_edited=”off|desktop” button_style_bg_color_last_edited=”off|desktop” button_style_border_width_last_edited=”off|desktop” button_style_border_color_last_edited=”off|desktop” button_style_border_radius_last_edited=”off|desktop” button_style_letter_spacing_last_edited=”off|desktop” button_style_font_last_edited=”off|desktop” button_style_icon_last_edited=”off|desktop” button_style_icon_color_last_edited=”off|desktop” button_style_icon_placement_last_edited=”off|desktop” button_style_on_hover_last_edited=”off|desktop” custom_css_main_element=”text-align:center;” border_color_all_image=”rgba(0,0,0,0)” border_width_bottom_image=”12px” border_radii_sale_badge=”on|1px|1px|1px|1px” border_radii_new_badge_border=”on|1px|1px|1px|1px” border_color_top_product_border=”rgba(0,0,0,0)” columns_last_edited=”on|phone” columns_phone=”2″ sticky_enabled=”0″ button_style_bg_color=”#FFFFFF” button_style_bg_enable_color=”on” button_style_border_color=”#FFFFFF” button_style_border_color__hover_enabled=”on|hover” button_style_border_color__hover=”#FFFFFF” button_style_bg_color__hover_enabled=”on|hover” button_style_bg_color__hover=”#FFFFFF” button_style_bg_enable_color__hover=”on”][ags_woo_shop_plus_child item=”new-badge” item_title=”New Badge” _builder_version=”4.7.7″ _module_preset=”default”][/ags_woo_shop_plus_child][ags_woo_shop_plus_child item=”sale-badge” item_title=”Sale Badge” _builder_version=”4.7.7″][/ags_woo_shop_plus_child][ags_woo_shop_plus_child item=”image” item_title=”Featured Image” _builder_version=”3.0.47″][/ags_woo_shop_plus_child][ags_woo_shop_plus_child item=”title” item_title=”Title” _builder_version=”3.0.47″][/ags_woo_shop_plus_child][ags_woo_shop_plus_child item=”ratings” item_title=”Ratings” _builder_version=”3.0.47″][/ags_woo_shop_plus_child][ags_woo_shop_plus_child item=”price” item_title=”Price” _builder_version=”3.0.47″][/ags_woo_shop_plus_child][ags_woo_shop_plus_child item=”button” item_title=”Add to cart” _builder_version=”3.0.47″][/ags_woo_shop_plus_child][/ags_woo_shop_plus]