google-site-verification=wmpV78XzfE6nDs60H52-aree-91tVRVAjymMrPy8miE

algemene voorwaarden

Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden

Inhoud:
1. Definities
2. Identiteit ondernemer
3. Toepasselijkheid
4. Overeenkomsten
5. Prijzen en betaling
6. Levering
7. Retournering
8. Klachten
9. Garantie
10. Intellectuele eigendomsrechten
11. Aansprakelijkheid
12. Herroeping
13. Toepasselijk recht

1. Definities

1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de koper gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
2. Koper: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
3. Dag: kalenderdag;
4. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de koper om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
5. Product op maat: producten die op verzoek en in overleg met de koper gemaakt worden

2. Identiteit ondernemer

Gekkiggeit is een webshop met woonaccessoires, welke via www.gekkiggeit.nl bezocht kan worden. Bestellingen kunnen alleen online plaatsvinden

Gekkiggeit
Zwaluwenlaan 175
3136 TE Vlaardingen

(let op: dit is geen bezoekadres)
010-8417915 bereikbaar op werkdagen tussen 9.00 – 17.00
info@gekkiggeit.nl
KvK nummer: 68545541
Btw identificatienummer: NL001573727B82

3. Toepasselijkheid
3.1 De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbod en tot stand gekomen overeenkomsten op afstand met betrekking tot online bestellingen via Gekkiggeit.nl. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is de toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden uitdrukkelijk uitgesloten.
3.2 De koper verklaart dat hij/zij op de hoogte is van de inhoud van het (privacy statement)en stemt in met de wijze waarop Gekkiggeit zijn/haar persoonsgegevens verwerkt. Gekkiggeit zal de persoonsgegevens zorgvuldig gebruiken op grond van de Wet Bescherming. De persoonsgegevens zullen slechts worden gebruikt voor de uitvoering van de overeenkomst op afstand. Persoonsgegeven zullen niet aan derden worden verstrekt.

4. Overeenkomsten
4.1 Een overeenkomst komt tot stand na aanvaarding door de klant van het aanbod op de website. Middels een bevestigingsmail wordt de aanvaarding bevestigd.
4.2 Gekkiggeit kan bijzondere bestellingen weigeren, bijvoorbeeld indien deze discriminerend van aard zijn. Indien een bestelling wordt geweigerd, wordt de klant via e-mail op de hoogte gesteld.

5. Prijzen en Betaling
5.1 Prijzen op Gekkiggeit.nl worden uitgedrukt in euro’s. De prijzen zijn inclusief BTW en andere overheidsheffingen en exclusief verzend- en administratiekosten tenzij anders aangegeven.
5.2 De koper dient de bestelling volledig vooruit te betalen, bij gebreke waarvan geen koopovereenkomst tot stand komt. Betaling geschiedt middels de aangeboden betalingsmogelijkheden.
5.3 Gekkiggeit kan niet gehouden worden aan prijsvermeldingen die onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van drukfouten. Aan onrechtmatige prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.
5.4 De verzendkosten per bestelling zijn voor Nederland : € 2,95 voor standaard verzending. Wanneer de koper kiest voor track and trace bedragen de verzendkosten €5,- Bij een bestelling boven de € 50,- worden geen verzendkosten in rekening gebracht.

Voor Belgie en Duitsland zijn de verzendkosten €9,00. Bij bestellingen boven €100,00 worden geen verzendkosten in rekening gebracht. 
5.5 De klant geeft Gekkiggeit toestemming alle handelingen te verrichten die nodig zijn om betalingen plaats te laten vinden

6. Levering
6.1 Gekkiggeit verbindt zich jegens de koper om de producten behoorlijk te verpakken op zodanige wijze dat zij bij normaal vervoer hun bestemming in goede staat bereiken.
6.2 De bestelling is veelal direct uit voorraad leverbaar en zal zo spoedig mogelijk worden verzonden binnen de beoogde verzendtermijn van 24 uur bij de koper, hetzij de bestelling om andere reden vertraging ondervindt. De klant ontvangt hierover uiterlijk 7 dagen na het plaatsen van de bestelling via e-mail bericht.
Bestellingen via ‘product op maat’ hebben een leveringstermijn van 10 dagen.
6.3 Bij overschrijding van een levertermijn van 30 dagen na de bestelling heeft koper het recht op teruggave van het aankoopbedrag van de bestelling inclusief de betaalde verzendkosten.
6.4 De bestelling zal worden afgeleverd op het adres zoals dit door koper is aangegeven bij het plaatsen van de bestelling.

7. Retournering
7.1 Producten kunnen tot 14 dagen na ontvangst van de bestelling door de koper geretourneerd worden met bijgevoegd retourformulier, naar het vestigingsadres zoals opgegeven in de Algemene Voorwaarden.
7.2 Producten dienen in de originele verpakking retour gezonden te worden.
7.3 De kosten van het retour zenden zijn voor de koper.
7.4 Producten van ‘Product op maat’ kunnen niet retour worden gezonden.

8. Klachten
Mocht de koper niet tevreden zijn over geleverde producten/diensten dan dient deze dit via e-mail te melden. Er wordt vervolgens in overleg gekeken naar een passende oplossing.

9. Garantie
9.1 De producten die Gekkiggeit levert dienen te voldoen aan omschrijving zoals deze zijn vermeld in de webshop.
9.2 In geval dat een product niet voldoet aan de verwachtingen van de koper, dient deze binnen 7 dagen na ontvangst van het product contact op te nemen met Gekkiggeit via e-mail.
9.3 Gekkiggeit is niet aansprakelijk voor gebreken of slijtage aan het product in het geval van nalatig onderhoud, onjuist gebruik, of in het geval van gebruikelijke slijtage van een product.
9.4 Gekkiggeit raadt aan de geleverde producten met een droge doek af te nemen. Schade als gevolg van afwassen met de hand of een vaatwasmachine valt niet uit te sluiten, hiervoor is Gekkiggeit niet aansprakelijk.
9.5 Gekkiggeit is niet aansprakelijk voor gebreken of schade door postbezorging.

10. Intellectuele Eigendomsrechten
Het is koper niet toegestaan de intellectuele eigendomsrechten te gebruiken in de ruimste zin van het woord zonder voorafgaande toestemming van Gekkiggeit (bijvoorbeeld door het kopiëren van afbeeldingen of teksten, of het gebruik van productfoto’s).

11. Aansprakelijkheid
Ondanks het feit dat Gekkiggeit zeer zorgvuldig is ten aanzien van een correcte, duidelijke weergave van de prijzen, een juiste omschrijving, eisen en kwaliteit van de getoonde producten in de Gekkiggeit webshop, is Gekkiggeit niet aansprakelijk voor eventuele fouten, onjuistheden of onvolkomenheden op haar website en/of bevestigingsmail. Gekkiggeit behoudt zich het recht voor deze fouten, onjuistheden of onvolkomenheden te allen tijde recht te zetten.

12. Herroeping
12.1 In het geval van een koop op afstand heeft koper het recht om gedurende 7 werkdagen na ontvangst van de bestelling de koop op afstand zonder opgave van reden te ontbinden.
12.2 Ontbinding van de koop op afstand zal uitsluitend per e-mail geschieden, waarbij dit bericht binnen de voornoemde termijn moet zijn ontvangen.
12.3 In geval van ontbinding zal Gekkiggeit de door koper betaalde koopprijs, behoudens de eventueel betaalde verzendkosten, binnen 14 dagen na ontvangst van de geretourneerde bestelling terugbetalen, mits en zodra de geretourneerde bestelling vrij van gebreken en schade aan is geretourneerd.
12.4 Het herroepingsrecht is niet van toepassing op ‘Producten op maat’
12.5 Het recht op herroeping vervalt op het moment dat er niet volledig aan alle voorwaarden van artikel 11 wordt voldaan. In dit laatste geval zal de terugzending beschouwd worden als een retournering conform artikel 7 van de algemene voorwaarden.

13. Toepasselijk recht
14.1 Op de algemene voorwaarden alsmede de gesloten overeenkomsten op afstand en de daaruit voortvloeiende geschillen tussen Gekkiggeit en de koper is het Nederlandse recht van toepassing.
14.2 De algemene voorwaarden zijn te vinden op de website van Gekkiggeit, www.gekkiggeit.nl. Op verzoek van de koper kunnen deze kosteloos worden toegezonden.

Bestsellers